Προκήρυξη Θέσεων Εργασίας του Παγχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία

Ο Παγχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία στα πλαίσια της λειτουργίας του «Μικτού Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Α.με.Α. η « Γέφυρα», προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου συνάπτοντας σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή ανεξάρτητων υπηρεσιών.
Τα καθήκοντα, τα επαγγελματικά προσόντα και τα κοινωνικά κριτήρια που απαιτούνται περιγράφονται στο παράρτημα, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας.

Οι υποψήφιοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν ως τις 30 Ιουλίου 2021 τα δικαιολογητικά.
(Βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται), – Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας., αποδεικτικό εργασιακής εμπειρίας, βεβαίωση ανεργίας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας ΑΣΠΕ, πιστοποιητικό αναπηρίας), στην ηλεκτρονική διεύθυνση ameachio@otenet.gr, είτε με συστημένη επιστολή, με σφραγίδα ταχυδρομείου, με ευδιάκριτη την καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης, είτε αυτοπροσώπως στη διεύθυνση του Παγχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, Δημοκρατίας 8 82100 Χίος.
Στα δικαιολογητικά θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός της θέσης για την οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος, σύμφωνα με το σχετικό πίνακα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ολόκληρη ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ