Περίληψη Προκήρυξης Θέσεων Εργασίας του Παγχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία για το ΜΚΔΗΦ

Το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α. «η Γέφυρα» του Π.Σ.Α.με.Α., στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο», Άξονα Προτεραιότητας 2α « Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων» , ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο « Μικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α. «η Γέφυρα» του Π.Σ.Α.με.Α., προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου συνάπτοντας σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή ανεξάρτητων υπηρεσιών   :

Τίτλος Θέσης Κωδικός Θέσης Αριθμός Θέσεων
Φυσίατρος 01 1
Εργοθεραπευτής και εν ελλείψει Λογοθεραπευτής 02 1
Ψυχολόγος 03 1
Κοινωνικός Λειτουργός 04 1
Φυσικοθεραπευτής 05 1

Οδηγός

06 1
|Συνοδηγός 07 1
Βοηθός Νοσοκόμου 08 1
Βοηθητικό Προσωπικό 09 1
Βοηθός Αρρένων Μεταφορέων 10 1

Τα καθήκοντα, τα επαγγελματικά προσόντα και τα κοινωνικά κριτήρια  που απαιτούνται περιγράφονται στο παράρτημα, το οποίο θα  είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδαhttps://amea-chios.gr/ Επίσης η περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να αποστείλουν ως τις 30/7/2021 τα δικαιολογητικά ( Βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ( όπου απαιτείται), – Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας., αποδεικτικό εργασιακής εμπειρίας, βεβαίωση ανεργίας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας ΑΣΠΕ,   πιστοποιητικό αναπηρίας),  στην ηλεκτρονική διεύθυνση ameachio@otenet.gr, είτε με συστημένη επιστολή, με σφραγίδα ταχυδρομείου, με ευδιάκριτη την καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης, είτε αυτοπροσώπως στη διεύθυνση του Παγχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία , Δημοκρατίας 8 82100 Χίος. Στα δικαιολογητικά θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός της θέσης για την οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος ( βλ στον πίνακα πιο πάνω).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2271024194.

Leave a Comment