11ο Πρακτικό Επιλογής Δυνητικά Ωφελούμενων Μικτού Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Α..με.Α. « η Γέφυρα» του Π.Σ.Α.με.Α.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΩΝ ( Α.ΜΕ.Α.) ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Α.ΜΕ.Α. «Η ΓΕΦΥΡΑ» ΤΟΥ Π.Σ.Α.ΜΕ.Α.» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5086731 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΥΤΗ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 11  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

            Στη Χίο  σήμερα, 4 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 16.00 μ. στην έδρα του Παγχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία  Δημοκρατίας 8, Τ.Κ. 82100, συνεδρίασε η Επιτροπή Εξέτασης των Αιτήσεων και της Επιλογής των Συμμετεχόντων ( Α.με.Α.) στην πράξη « Λειτουργία Μικτού Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Α.με.Α. «Η Γέφυρα» του Π.Σ.Α.με.Α., με κωδικό ΟΠΣ 5086731  καθώς και των απασχολουμένων σε αυτή», η οποία συγκροτήθηκε με βάση την 421/23-3-2023 απόφαση του Δ/Σ  του Σωματείου .

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν οι εξής :

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

1

Πρόεδρος

Παραδείσης Θωμάς

 

2

Μέλος

Παβίτσου Χριστίνα

 

3

Μέλος

Λουφάκη Κέλλυ

 

 

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξης απαρτίας, άρχισε η συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε η εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη, κατάθεση των δικαιολογητικών για την υποψήφια θέση, όπου πρωτοκολλήθηκαν ως εξής :

 

Α/Α

Τίτλος Θέσης

Κωδικός Θέσης

Ονοματεπώνυμο

Αρ. Πρωτοκόλλου

1

Ψυχολόγος

03

Τσορμπατζόγλου Μαρία Αικατερίνη

358/26-9-2023

2

Ψυχολόγος

03

Πασχαλίδης Θεόδωρος

359/26-9-2023

3

Ψυχολόγος

03

Δουρμπόης Θεοφάνης

360/26-9-2023

4

Ψυχολόγος

03

Σκόρδια Ευαγγελία

361/26-9-2023

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

  1. Την προκήρυξη θέσεων εργασίας για την πράξη «Λειτουργία Μικτού Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Α.με.Α. « η Γέφυρα» του Π.Σ.Α.με.Α. με κωδικό ΟΠΣ 5086731 προχώρησε στο άνοιγμα των φακέλων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψήφιων απασχολούμενων, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

       Συγκεκριμένα, βάσει της διακήρυξης ανοίχτηκαν οι φάκελοι των Ψυχολόγων με κωδικό θέσης 03.

 

Ονοματεπώνυμο

Χρόνος ανεργίας

Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας

Τρίτεκνός ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας

Ανήλικα τέκνα

Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας

Εμπειρία

Αναπηρία υποψήφιου με ΠΑ τουλάχιστον 50%

Αναπηρία γονέα , τέκνου, αδερφού ή συζύγου

Συνέντευξη

Σύνολο

Μορίων

Τσορμπατσόγλου Μαρία Αικατερίνη

2 μήνες ανεργία:

ΜΟΡΙΑ 100

 

 

 

 

 

 

 

ΜΟΡΙΑ:

50

 

 

150

Πασχαλί-δης Θεόδωρος

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΟΡΙΑ:

0

 

0

Δουρμπό-ης Θεοφάνης

 

 

 

 

 

10 μήνες εμπειρία

ΜΟΡΙΑ 50

 

 

ΜΟΡΙΑ:

150

 

200

Σκόρδια Ευαγγελία

 

 

Τέκνο 3τεκνης

ΜΟΡΙΑ: 60

 

 

 

 

 

ΜΟΡΙΑ: 150

 

210

 

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών και αφού η Επιτροπή έλαβε υπόψη της τη δήλωση του κ. Πασχαλίδη Θεοδώρου για μη περαιτέρω συμμετοχή στη διαδικασία, λόγω απόστασης από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του, που είναι η Αττική, η επιλογή του ψυχολόγου διαμορφώθηκε ως εξής :

 

 

Σκόρδια Ευαγγελία  

Επιτυχούσα

Δουρμπόης Θεοφάνης

Επιλαχών

Τσορμπατζίδου Μαρία Αικατερίνη

Επιλαχούσα

 

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή ομόφωνα εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία  την αποδοχή της επιτυχούσας, με βάση τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν. Ακολούθως, η Επιτροπή συνέταξε το πρακτικό και έλυσε την Συνεδρίαση της. Το παρόν πρακτικό εκδόθηκε και υπογράφηκε σε δύο (2) αντίτυπα.

 

11ο πρακτικό ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ εργαζομένων ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ οκτ 2023