1ο Πρακτικό Επιλογής Δυνητικά Ωφελούμενων Μικτού Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Α..με.Α. « η Γέφυρα» του Π.Σ.Α.με.Α.

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ (Α.ΜΕ.Α.) ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Α.ΜΕ.Α. «Η ΓΕΦΥΡΑ» ΤΟΥ Π.Σ.Α.ΜΕ.Α.» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5086731 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΥΤΗ .

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 1 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της

 

Στη Χίο  σήμερα, 9 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην έδρα του Παγχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία  Δημοκρατίας  8, Τ.Κ. 82100, συνεδρίασε η Επιτροπή Εξέτασης των Αιτήσεων και της Επιλογής των Συμμετεχόντων ( Α.με.Α.) στην πράξη « Λειτουργία Μικτού Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Α..με.Α. « η Γέφυρα» του Π.Σ.Α.με.Α.», με κωδικό ΟΠΣ 5086731  καθώς και των απασχολουμένων σε αυτή», η οποία συγκροτήθηκε με βάση την 370/2021 απόφαση του Δ/Σ του Σωματείου.

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής , παρέστησαν οι εξής :

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

1.       

Πρόεδρος

Νομικού Νάγια,  Αντιπρόεδρος του Δ/Σ

 

2.       

Μέλος

Χούλη Αικατερίνη, μέλος Δ.Σ.

 

3.       

Μέλος

Παραδείσης Θωμάς, μέλος Δ.Σ.

 

 

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, άρχισε η συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε η εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη, κατάθεση των δικαιολογητικών για την ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία  στη συγκεκριμένη πράξη , όπου πρωτοκολλήθηκαν ως εξής :

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Αρ. Πρωτοκόλλου

1.

Βασιλοπούλου Ζηνοβία

70/9-6-2021

2.

Μαναγούδης Γεώργιος

71/10-6-2021

3.

Παβίτσου Χριστίνα

73/10-6-2021

4.

Μιχαλάκης Αριστείδης

74/11-6-2021

5.

Ρισκάκη Ευθυμία

75/11-6-2021

6.

Αγορής Γεώργιος

80/15-6-2021

7.

Κοινούση Αγγελική

81/15-6-2021

8.

Νικολαΐδης Παντελής

82/15-6-2021

9.

Κοντίδη Ειρήνη

83/16-6-2021

10.

Ψύλλος Σαραντής

84/16-6-2021

11.

Γεώργαλου Δέσποινα

85/16-6-2021

12.

Πουργιάζος Ηλίας

86/17-6-2021

13.

Παπαβασιλάκη Αλεξάνδρα

87/22-6-2021

14.

Φραγκομίχαλος Ανδρέας

88/22-6-2021

15.

Γεωργούλη Ευτυχία

92/23-6-2021

16.

Γαλάτουλας Ανδρέας

93/23-6-2021

17.

Γκάγκαλη Αφροδίτη

94/25-6-2021

18.

Γκάγκαλης Κωνσταντίνος

95/25-6-2021

19.

Μαυροκλείτης Νικόλαος

109/6-7-2021

20.

Πουλάκης Κωνσταντίνος

128/15-7-2021

21.

Κωσταρά Μαρία

132/19-7-2021

22.

Κωστάλα Ευτυχία

133/19-7-2021

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

  1. Την πρόσκληση των Ωφελουμένων ( Α.με.Α.) για την Εγγραφή τους στο Μικτό κέντρο Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α «η Γέφυρα» του Π.Σ.Α.με.Α. με κωδικό ΟΠΣ 5066731, προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κάλυψη Ωφελούμενων ( Α.με.Α.) , σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.

Συγκεκριμένα, έγινε η μοριοδότηση των  Ωφελούμενων ( Α.με.Α.) με  βάση τα κριτήρια της πρόσκλησης ως εξής :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΥΠΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΑΤΟΜΙΚΟ ή ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

Βασιλοπούλου Ζηνοβία

10

10

10

 

 

30

Μαναγούδης Γεώργιος

10

10

10

 

 

30

Παβίτσου Χριστίνα

10

10

10

 

 

30

Μιχαλάκης Αριστείδης

10

10

10

 

 

30

Ρισκάκη Ευθυμία

10

10

20

 

5

45

Αγορής Γεώργιος

10

10

10

 

 

30

Κοινούση Αγγελική

10

10

20

 

5

45

Νικολαΐδης Παντελής

10

30

20

 

5

65

Κοντίδη Ειρήνη

10

30

20

20

10

90

Ψύλλος Σαραντής

10

10

20

 

5

45

Γεώργαλου Δέσποινα

10

20

20

 

5

55

Πουργιάζος Ηλίας

10

10

10

 

 

30

Παπαβασιλάκη Αλεξάνδρα

10

10

20

 

 

40

Φραγκομίχαλος Ανδρέας

10

20

20

 

 

50

Γεωργούλη Ευτυχία

10

10

10

8

 

38

Γαλάτουλας Ανδρέας

10

10

20

 

 

40

Γκάγκαλη Αφροδίτη

10

20

10

12

 

52

Γκάγκαλης Κωνσταντίνος

10

20

10

12

 

52

Μαυροκλείτης Νικόλαος

10

20

10

8

5

53

Πουλάκης Κωνσταντίνος

10

10

20

12

10

62

Κωσταρά Μαρία

10

20

10

12

 

52

Κωστάλα Ευτυχία

10

20

10

 

 

40

 

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών η επιλογή  των  Ωφελούμενων ( Α.με.Α.) διαμορφώθηκε ως εξής :

Ονοματεπώνυμο

Σύνολο Μορίων

Σειρά Κατάταξης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή ομόφωνα εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία την αποδοχή,   της επιλογής  των Ωφελούμενων  (Α.με.Α.) , με την σειρά όπως αναγράφεται στον πίνακα κατάταξης .

Ακολούθως, η Επιτροπή συνέταξε το παρόν πρακτικό και έλυσε τη Συνεδρίαση της.

Το παρόν πρακτικό εκδόθηκε και υπογράφηκε σε δύο (2) αντίτυπα.