6ο Πρακτικό Επιλογής Δυνητικά Ωφελούμενων Μικτού Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Α..με.Α. « η Γέφυρα» του Π.Σ.Α.με.Α.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΩΝ ( Α.ΜΕ.Α.) ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Α.ΜΕ.Α. «Η ΓΕΦΥΡΑ» ΤΟΥ Π.Σ.Α.ΜΕ.Α.» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5086731 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΥΤΗ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 6 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της  

 

            Στη Χίο  σήμερα, 21 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12.00 μ. στην έδρα του Παγχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία  Δημοκρατίας 8, Τ.Κ. 82100, συνεδρίασε η Επιτροπή Εξέτασης των Αιτήσεων και της Επιλογής των Συμμετεχόντων ( Α.με.Α.) στην πράξη « Λειτουργία Μικτού Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Α.με.Α. «Η Γέφυρα» του Π.Σ.Α.με.Α., με κωδικό ΟΠΣ 5086731  καθώς και των απασχολουμένων σε αυτή», η οποία συγκροτήθηκε με βάση την 386/15-10-21 απόφαση του Δ/Σ  του Σωματείου .

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν οι εξής :

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

1

Πρόεδρος

Παραδείσης Θωμάς

 

2

Μέλος

Καλόγερος Παντελής

 

3

Μέλος

Λουφάκη Κέλλυ

 

 

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξης απαρτίας, άρχισε η συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε η εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη, κατάθεση των δικαιολογητικών για την υποψήφια θέση, όπου πρωτοκολλήθηκαν ως εξής :

 

Α/Α

Τίτλος Θέσης

Κωδικός Θέσης

Ονοματεπώνυμο

Αρ. Πρωτοκόλλου

1

Οδηγός

06

Μικές Κυκιλής

58/20-2-2023

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

  1. Την προκήρυξη θέσεων εργασίας για την πράξη «Λειτουργία Μικτού Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Α.με.Α. « η Γέφυρα» του Π.Σ.Α.με.Α. με κωδικό ΟΠΣ 5086731 προχώρησε στο άνοιγμα των φακέλων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψήφιων απασχολούμενων, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

       Συγκεκριμένα, βάσει της διακήρυξης ανοίχτηκαν οι φάκελοι των Οδηγών με κωδικό θέσης 06.

Ονοματεπώνυμο

Χρόνος ανεργίας

Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας

Τρίτεκνός ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας

Ανήλικα τέκνα

Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας

Εμπειρία

Αναπηρία υποψήφιου με ποσοστό τουλάχιστον 50%

Αναπηρία γονέα , τέκνου, αδερφού ή συζύγου

Συνέντευξη

Σύνολο

Μορίων

Μικές Κυκιλής

 

Τέκνο Πολύτεκνης Οικογένειας

ΜΟΡΙΑ: 120

 

2

 

ΜΟΡΙΑ: 40

 

 

111 μήνες  & 12 ημέρες

ΜΟΡΙΑ: 180

 

 

ΜΟΡΙΑ:

250

 

 

590

 

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών, η επιλογή του οδηγού διαμορφώθηκε ως εξής :

Κυκιλής Μικές

Επιτυχών

 

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή ομόφωνα εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία  την αποδοχή του επιτυχόντα, με βάση τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν. Ακολούθως, η Επιτροπή συνέταξε το πρακτικό και έλυσε την Συνεδρίαση της. Το παρόν πρακτικό εκδόθηκε και υπογράφηκε σε δύο (2) αντίτυπα.

6o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ εργαζομένων οδηγός φεβρ 2023