8ο Πρακτικό Επιλογής Δυνητικά Ωφελούμενων Μικτού Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Α..με.Α. « η Γέφυρα» του Π.Σ.Α.με.Α.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΩΝ ( Α.ΜΕ.Α.) ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Α.ΜΕ.Α. «Η ΓΕΦΥΡΑ» ΤΟΥ Π.Σ.Α.ΜΕ.Α.» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5086731 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΥΤΗ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 8 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της   

 

Στη Χίο  σήμερα, 01/03/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στην έδρα του Παγχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία  Δημοκρατίας 8, Τ.Κ. 82100, συνεδρίασε η Επιτροπή Εξέτασης των Αιτήσεων και της Επιλογής των Συμμετεχόντων ( Α.με.Α.) στην πράξη « Λειτουργία Μικτού Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Α.με.Α. « η Γέφυρα» του Π.Σ.Α.με.Α., με κωδικό ΟΠΣ 5086731  καθώς και των απασχολουμένων σε αυτή», η οποία συγκροτήθηκε με βάση την 386/15-10-21 απόφαση του Δ/Σ  του Σωματείου .

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν οι εξής :

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

1

Πρόεδρος

Παραδείσης Θωμάς

 

2

Μέλος

Καλόγερος Παντελής

 

3

Μέλος

Λουφάκη Κέλλυ

 

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξης απαρτίας, άρχισε η συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε η εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη, κατάθεση των δικαιολογητικών για τις υποψήφιες θέσεις απασχόλησης  , όπου πρωτοκολλήθηκαν ως εξής :

Α/Α

Τίτλος Θέσης

Κωδικός Θέσης

Ονοματεπώνυμο

Αρ. Πρωτοκόλλου

1

Ψυχολόγος

03

Βαφειάδη Παρασκευή

59/20-02-2023

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

  1. Την προκήρυξη θέσεων εργασίας για την πράξη « Λειτουργία Μικτού Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Α.με.Α. « η Γέφυρα» του Π.Σ.Α.με.Α. με κωδικό ΟΠΣ 5086731 προχώρησε στο άνοιγμα των φακέλων των δικαιολογητικών των υποψηφίων απασχολούμενων σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

 

 

Συγκεκριμένα, βάση της διακήρυξης ανοίχτηκαν οι φάκελοι των Οδηγών με κωδικό θέσης 06.

Ονομ/νυμο

Χρόνος ανεργίας

Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένεια

Τρίτεκνος ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας

Ανήλικα τέκνα

Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας

Εμπειρία

Αναπηρία υποψήφιου με ποσοστό τουλάχιστον 50%

Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδερφού ή συζύγου

Συνέντευξη

Σύνολο

Βαφειάδη Παρασκευή

2 μήνες

ΜΟΡΙΑ:

100

 

 

2 Ανήλικα Τέκνα

ΜΟΡΙΑ: 40

 

80

μήνες

ΜΟΡΙΑ: 180

 

 

ΜΟΡΙΑ: 100

ΜΟΡΙΑ 420

 

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών η επιλογή των Ψυχολόγων διαμορφώθηκε ως εξής :

Βαφειάδη Παρασκευή

Επιτυχών

 

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή ομόφωνα εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του

Παγχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία  την αποδοχή των επιτυχόντων, με βάση τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν.

Ακολούθως, η Επιτροπή συνέταξε το πρακτικό και έλυσε την Συνεδρίαση της.

Το παρόν πρακτικό εκδόθηκε και υπογράφηκε σε δύο (2) αντίτυπα.

8o Πρακτικό επιλογής Απασχολούμενων Μάρτιος 2023 (2)