9ο Πρακτικό Επιλογής Δυνητικά Ωφελούμενων Μικτού Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Α..με.Α. « η Γέφυρα» του Π.Σ.Α.με.Α.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΩΝ ( Α.ΜΕ.Α.) ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Α.ΜΕ.Α. «Η ΓΕΦΥΡΑ» ΤΟΥ Π.Σ.Α.ΜΕ.Α.» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5086731 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΥΤΗ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 9 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της   

 

Στη Χίο  σήμερα, 7/4/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στην έδρα του Παγχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία  Δημοκρατίας 8, Τ.Κ. 82100, συνεδρίασε η Επιτροπή Εξέτασης των Αιτήσεων και της Επιλογής των Συμμετεχόντων (Α.με.Α.) στην πράξη «Λειτουργία Μικτού Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Α.με.Α. « η Γέφυρα» του Π.Σ.Α.με.Α., με κωδικό ΟΠΣ 5086731  καθώς και των απασχολουμένων σε αυτή», η οποία συγκροτήθηκε με βάση την 421/23-3-2023 απόφαση Δ.Σ.  του Σωματείου .

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν οι εξής :

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

1

Πρόεδρος

Παραδείσης Θωμάς

 

2

Μέλος

Λουφάκη Κέλλυ

 

3

Μέλος

Παβίτσου Χριστίνα

 

 

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξης απαρτίας, άρχισε η συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε η εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη, κατάθεση των δικαιολογητικών για την υποψήφια θέση απασχόλησης με κωδικό 02, όπου πρωτοκολλήθηκαν οι αιτήσεις ενδιαφερομένων ως εξής :

Α/Α

Τίτλος Θέσης

Κωδικός Θέσης

Ονοματεπώνυμο

Αρ. Πρωτοκόλλου

1

Λογοθεραπεύτρια

02

Βασιλική Σιταρά

112/23-3-2023

2

Λογοθεραπεύτρια

02

Ανθούλα Μισετζή

115/24-3-2023

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την προκήρυξη θέσης εργασίας για την πράξη « Λειτουργία Μικτού Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Α.με.Α. « η Γέφυρα» του Π.Σ.Α.με.Α. με κωδικό ΟΠΣ 5086731,  προχώρησε στο άνοιγμα των φακέλων των δικαιολογητικών, που υπέβαλαν οι υποψήφιες απασχολούμενες, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

 

 

Συγκεκριμένα, βάσει της διακήρυξης ανοίχτηκαν οι φάκελοι των υποψήφιων εργοθεραπευτών/λογοθεραπευτών με κωδικό θέσης 02. Από τις δυο πρωτοκολλημένες αιτήσεις δεκτή έγινε της Βασιλικής Σιταρά, με Α.Π. 112/23-3-2023. Η αντίστοιχη της Ανθούλας Μισετζή με Α.Π. 115/24-3-2023 απορρίφθηκε, λόγω μη ολοκλήρωσης σπουδών και κτήσης πτυχίου. Κατόπιν αυτών έγινε η μοριοδότηση της υποψήφιας ως εξής:

 

Ονομ/νυμο

Χρόνος ανεργίας

Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένεια

Τρίτεκνος ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας

Ανήλικα τέκνα

Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας

Εμπειρία

Αναπηρία υποψήφιου με ποσοστό τουλάχιστον 50%

Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδερφού ή συζύγου

Συνέντευξη

Σύνολο

Σιταρά

Βασιλική

4 μήνες

ΜΟΡΙΑ:

200

 

Τέκνο τρίτεκνης

ΜΟΡΙΑ:

60

 

 

 

Π.Α.: 81%

ΜΟΡΙΑ:

243

 

ΜΟΡΙΑ: 100

ΜΟΡΙΑ 603

 

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών η επιλογή για τη θέση Εργο/Λογοθεραπευτή διαμορφώθηκε ως εξής :

Σιταρά Βασιλική

Επιτυχούσα

 

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή ομόφωνα εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του

Παγχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία  την αποδοχή της επιτυχούσας, με βάση τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν.

Ακολούθως, η Επιτροπή συνέταξε το πρακτικό και έλυσε την Συνεδρίαση της.

Το παρόν πρακτικό εκδόθηκε και υπογράφηκε σε δύο (2) αντίτυπα.

 

9ο Πρακτικό επιλογής Απασχολούμενων ΛΘ Απρίλ 2023