kdif gefyra

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Περίληψη προκήρυξης θέσης εργασίας στο Μ.Κ.Δ.Η.Φ. «Η ΓΕΦΥΡΑ» του Παγχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Περίληψη προκήρυξης θέσης εργασίας στο Μ.Κ.Δ.Η.Φ. «Η ΓΕΦΥΡΑ»

του Παγχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία

Το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α. «η Γέφυρα» του Π.Σ.Α.με.Α., στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο», Άξονα Προτεραιότητας 2α « Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο « Μικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α. «η Γέφυρα» ττου Π.Σ.Α.με.Α., προκηρύσσει την ακόλουθη θέση εργασίας ορισμένου χρόνου συνάπτοντας σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή ανεξάρτητων υπηρεσιών   :

Τίτλος Θέσης

Κωδικός Θέσης

Αριθμός Θέσεων

Ψυχολόγος

03

1

      Τα καθήκοντα, τα επαγγελματικά προσόντα και τα κοινωνικά κριτήρια  που απαιτούνται περιγράφονται στο παράρτημα I, το οποίο θα  είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα https://amea-chios.gr/ Επίσης η περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να αποστείλουν ως τις 28/2/2023 τα δικαιολογητικά [Βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος, αποδεικτικό εμπειρίας, βεβαίωση ανεργίας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας ΑΣΠΕ,   πιστοποιητικό αναπηρίας), στην ηλεκτρονική διεύθυνση gefyra.psamea@gmail.com, είτε με συστημένη επιστολή, με σφραγίδα ταχυδρομείου, με ευδιάκριτη την καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης, είτε αυτοπροσώπως στη διεύθυνση του Παγχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, Δημοκρατίας 8 82100 Χίος ή στη διεύθυνση του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας «Η ΓΕΦΥΡΑ» του Παγχιακού Συλλόγου ΑμεΑ, στον Οίκο Αγάπης στο Νεχώρι. Στα δικαιολογητικά θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός της θέσης για την οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος (βλ στον πίνακα πιο πάνω).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2271030388.

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΛΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

Αναλυτικά η προκήρυξη:

Το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α. «η Γέφυρα» του Π.Σ.Α.με.Α., στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο», Άξονα Προτεραιότητας 2α « Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο « Μικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α. «η Γέφυρα» ττου Π.Σ.Α.με.Α., προκηρύσσει την ακόλουθη θέση εργασίας ορισμένου χρόνου συνάπτοντας σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή ανεξάρτητων υπηρεσιών   :

 

Τίτλος Θέσης

Κωδικός Θέσης

Αριθμός Θέσεων

Ψυχολόγος

03

1

 

      Τα καθήκοντα, τα επαγγελματικά προσόντα και τα κοινωνικά κριτήρια  που απαιτούνται περιγράφονται στο παράρτημα, το οποίο θα  είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα https://amea-chios.gr/ Επίσης η περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να αποστείλουν ως τις 28/2/2023 τα δικαιολογητικά [Βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου, αποδεικτικό εργασιακής εμπειρίας, βεβαίωση ανεργίας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας ΑΣΠΕ,   πιστοποιητικό αναπηρίας), στην ηλεκτρονική διεύθυνση gefyra.psamea@gmail.com, είτε με συστημένη επιστολή, με σφραγίδα ταχυδρομείου, με ευδιάκριτη την καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης, είτε αυτοπροσώπως στη διεύθυνση του Παγχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, Δημοκρατίας 8 82100 Χίος ή στη διεύθυνση του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας «Η ΓΕΦΥΡΑ» του Παγχιακού Συλλόγου ΑμεΑ, στον Οίκο Αγάπης στο Νεχώρι. Στα δικαιολογητικά θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός της θέσης για την οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος (βλ στον πίνακα πιο πάνω).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2271030388.

 

Παράρτημα I: Περιγραφή των απαιτούμενων επαγγελματικών προσόντων .

 

Θέση Απασχόλησης

Ψυχολόγος (κωδ. Θέσης 03)

Επαγγελματικά απαιτούμενα προσόντα

-Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφία Παιδαγωγικής Ψυχολογίας ( Φ.Π.Ψ) με ειδίκευση στη Ψυχολογία

-Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Καθήκοντα θέσης

–        Ενασχόληση με δραστηριότητες που βοηθούν τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη και η επανένταξη τους στον κοινωνικό περίγυρο.

–        Ενδυνάμωση και ενίσχυση των δυνατοτήτων τους που θα στοχεύει στην ολιστική ανάπτυξη της προσωπικότητας τους και στην ομαλή συμβίωση τους με το κοινωνικό σύνολο.

–        Δημιουργία ευχάριστου και φιλικού περιβάλλοντος που όλα τα μέλη θα νοιώθουν το ίδιο ισότιμα και σημαντικά.

–        Στήριξη, τόσο των ίδιων των ατόμων όσο και των οικογενειών τους για την ευκολότερη αποδοχή τους από το κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη εξέλιξη τους.

 

Παράρτημα II : Κοινωνικά κριτήρια

Η μοριοδότηση των κριτηρίων έχει ως εξής :

Κριτήρια

Ανάλυση κριτηρίων

1.Χρόνος ανεργίας

200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο ως 12 μήνες.

2. Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας

30 μονάδες για κάθε τέκνο

3. Τρίτεκνος ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας

20 μονάδες για κάθε τέκνο

4. Ανήλικα τέκνα

20 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 30 μονάδες για το τρίτο

5. Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας

30 μονάδες για κάθε τέκνο

6. Εμπειρία

5 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και ως 36 μήνες

7. Αναπηρία υποψήφιου με ποσοστό τουλάχιστον 50%

το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 3%

8.Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου

το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 2%

9. Συνέντευξη

Μέτρια, 50 μόρια

Ικανοποιητική 100 μόρια

Άριστη 250 μόρια

 

Σημειώνεται ότι η ειδικότητα Ψυχολόγος θα εργαστεί  με μερική απασχόληση.

 

Αποδεικτικό Εργασιακής Εμπειρίας

                              Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης ( μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα ( αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) η πιστοποιητικά προϋπηρεσίας.

Θα προηγηθεί συνέντευξη των  υποψηφίων πριν από την πρόσληψη.

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ