kdif gefyra

Περίληψη προκήρυξης θέσης εργασίας στο Μ.Κ.Δ.Η.Φ. «Η ΓΕΦΥΡΑ» του Παγχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία

kdif gefyra
Το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α. «Η Γέφυρα» του Π.Σ.Α.με.Α., στο πλαίσιο του Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο», Άξονας Προτεραιότητας 4β «Κοινωνική ένταξη και αντιμετώπιση της φτώχειας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προκηρύσσει την ακόλουθη θέση εργασίας ορισμένου χρόνου συνάπτοντας σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης :
Τίτλος Θέσης Αριθμός Θέσεων
ΠΕ ή ΤΕ Εργοθεραπευτής και εν ελλείψει ΠΕ Ειδικός Παιδαγωγός 1
Τα καθήκοντα, τα επαγγελματικά προσόντα και τα κοινωνικά κριτήρια  που απαιτούνται περιγράφονται στο παράρτημα, το οποίο θα  είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα https://amea-chios.gr. Επίσης η περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να αποστείλουν ως τις 30/7/2024 τα δικαιολογητικά (Βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αποδεικτικό εργασιακής εμπειρίας, βεβαίωση ανεργίας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας ΑΣΠΕ, πιστοποιητικό αναπηρίας),  στην ηλεκτρονική διεύθυνση gefyra.psamea@gmail.com, είτε με συστημένη επιστολή, με σφραγίδα ταχυδρομείου, με ευδιάκριτη την καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης, είτε αυτοπροσώπως στη διεύθυνση του Παγχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, Δημοκρατίας 8 82100 Χίος ή στη διεύθυνση του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας «Η ΓΕΦΥΡΑ» του Παγχιακού Συλλόγου ΑμεΑ, στον Οίκο Αγάπης στο Νεχώρι.. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2271030388.

Παράρτημα I: Περιγραφή των απαιτούμενων επαγγελματικών προσόντων .

 

Θέση Απασχόλησης

Εργοθεραπευτής και εν ελλείψει Ειδικός Παιδαγωγός

Επαγγελματικά απαιτούμενα προσόντα

– Πτυχίο Π.Ε. ή Τ.Ε.  Εργοθεραπείας ή άλλος αναγνωρισμένος ομότιμος τίτλος

– Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

– Βεβαίωση εγγραφής στον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργοθεραπευτών

 

Εν ελλείψει

– Πτυχίο Π.Ε.Ι.  ή άλλος αναγνωρισμένος ομότιμος τίτλος Ειδικής Αγωγής

– Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

 

Καθήκοντα θέσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Επιλογή και προσαρμογή του κατάλληλου ανά περίπτωση θεραπευτικού μοντέλου, μεθόδου και προσέγγισης εργοθεραπείας για τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης της διαδικασίας παρεμβάσεων (αφορά την ειδικότητα Ε/Θ)

– Σχεδιασμός παιδαγωγικής στοχοθεσίας και αξιολόγηση των ωφελουμένων (αφορά την ειδικότητα του Ειδικού Παιδαγωγού)

– Αντιμετώπιση πτυχών απόδοσης του ωφελούμενου  για την υποστήριξη της συμμετοχής σε δραστηριότητες που επηρεάζουν την υγεία, την ευεξία και την ποιότητα ζωής.

– Εφαρμογή παρεμβάσεων για τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας και της απόδοσης σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής (ΔΚΖ) και σύνθετες δραστηριότητες καθημερινής ζωής (ΣΔΚΖ)

– Κατάρτιση και εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος σε ομαδικό επίπεδο, με βάση το μαθησιακό δυναμικά των ωφελουμένων

– Δημιουργική απασχόληση / δημιουργικό παιχνίδι.

– Κατάρτιση και εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος σε ομαδικό επίπεδο με βάση το μαθησιακό δυναμικό των παιδιών

– Συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα για ζητήματα σχετικά με την παρουσία και εικόνα των εκπαιδευομένων.

 

 

 

Παράρτημα II : Κοινωνικά κριτήρια

Η μοριοδότηση των κριτηρίων έχει ως εξής :

Κριτήρια

Ανάλυση κριτηρίων

1.Χρόνος ανεργίας

200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο ως 12 μήνες.

2. Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας

30 μονάδες για κάθε τέκνο

3. Τρίτεκνος ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας

20 μονάδες για κάθε τέκνο

4. Ανήλικα τέκνα

20 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 30 μονάδες για το τρίτο

5. Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας

30 μονάδες για κάθε τέκνο

6. Εμπειρία

5 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και ως 36 μήνες

7. Αναπηρία υποψήφιου με ποσοστό τουλάχιστον 50%

το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 3%

8.Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου

το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 2%

9. Συνέντευξη

Μέτρια, 50 μόρια

Ικανοποιητική 100 μόρια

Άριστη 250 μόρια

 

Σημειώνεται ότι η ειδικότητα  Εργοθεραπευτής και εν ελλείψει Ειδικός Παιδαγωγός θα εργαστεί  με πλήρη απασχόληση, σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας του Κ.Δ.Η.Φ., Δευτέρα με Παρασκευή, από 8.00 π.μ. έως 4.00 μ.μ.  

 

Αποδεικτικό Εργασιακής Εμπειρίας

               Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα ( αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) η πιστοποιητικά προϋπηρεσίας.

Θα προηγηθεί συνέντευξη των  υποψηφίων πριν από την πρόσληψη.

Παρακαλούμε όπως αναρτήσετε στον πίνακα ανακοινώσεων ή στην ιστοσελίδα σας τη συνημμένη προκήρυξη (αναλυτική και περίληψη) της πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Μικτού Κέντρου – Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Α.με.Α. «Η Γέφυρα» του Παγχιακού Συλλόγου ΑμεΑ., με κωδικό ΟΠΣ 6003376»  και να μας στείλετε το αποδεικτικό ανάρτησης .

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ