4ο Πρακτικό Επιλογής Δυνητικά Ωφελούμενων Μικτού Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Α..με.Α. « η Γέφυρα» του Π.Σ.Α.με.Α.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ ( Α.ΜΕ.Α.) ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ « ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Α.ΜΕ.Α. « Η ΓΕΦΥΡΑ» ΤΟΥ Π.Σ.Α.ΜΕ.Α.» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5086731 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΥΤΗ .

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 4 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της

Στη Χίο  σήμερα, 28 Απριλίου 2022 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στην έδρα του Παγχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία  Δημοκρατίας  8, Τ.Κ. 82100, συνεδρίασε η Επιτροπή Εξέτασης των Αιτήσεων και της Επιλογής των Συμμετεχόντων ( Α.με.Α.) στην πράξη « Λειτουργία Μικτού Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Α..με.Α. « η Γέφυρα» του Π.Σ.Α.με.Α.», με κωδικό ΟΠΣ 5086731  καθώς και των απασχολουμένων σε αυτή», η οποία συγκροτήθηκε με βάση την 386/15-10-21 απόφαση του Δ/Σ του Σωματείου  .

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής , παρέστησαν οι εξής :

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1. Πρόεδρος Παραδείσης Θωμας  
2. Μέλος Καλόγερος Παντελής  
3. Μέλος Λουφάκη Καλλιόπη  

 Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, άρχισε η συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε η εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη, κατάθεση των δικαιολογητικών για την κάλυψη κενών θέσεων δυνητικά ωφελούμενων στη συγκεκριμένη πράξη , όπου πρωτοκολλήθηκαν ως εξής :

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αρ. Πρωτοκόλλου
1. Ζερβός Νικόλαος 63/01-04-2022
2. Συριώδης Μιχάλης 65/05-04-2022
3. Γιαννίρη Μαρία 66/05-04-2022
4. Κασμάς Μαρκέλλος 67/05-04-2022
5. Ξύδα Δέσποινα 68/05-04-2022
6. Τσίμηλας Αργύρης 69/05-04-2022
7. Φραγκάκης Νικόλαος 72/07-04-2022
8. Μυλωνά Αρετή 77/13-04-2022

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

  1. Την πρόσκληση των  Ωφελουμένων ( Α.με.Α.) για την Εγγραφή τους στο Μικτό κέντρο Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α «η Γέφυρα» του Π.Σ.Α.με.Α. με κωδικό ΟΠΣ 5066731, προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών για την  κάλυψη των κενών θέσεων δυνητικά   Ωφελούμενων ( Α.με.Α.) , σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.

Συγκεκριμένα, έγινε η μοριοδότηση των  Ωφελούμενων ( Α.με.Α.) με  βάση τα κριτήρια της πρόσκλησης ως εξής :

Ονοματεπώνυμο Τύπος Πλαισίου Διαμονής Ασφαλιστική Ικανότητα Ατομικό ή Οικογενειακό Εισόδημα Οικογενειακή Κατάσταση Εργασιακή Κατάσταση Σύνολο
Ζερβός Νικόλαος 10 10 10 8 38
Συριώδης Μιχάλης 10 10 20    _ 5 45
Γιαννίρη Μαρία 10 30 20 12    _ 72
Κασμάς Μαρκέλλος 10 10 20 12    _ 52
Ξύδα Δέσποινα 10 10 20 20  10 70
Τσίμηλας  Αργύρης 10 10 20   _  10 50
Φραγκάκης Νικόλαος   _     _    _   _   _   _
Μυλωνά Αρετή 10 10 20 12   10 62

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών η επιλογή  των Δυνητικά   Ωφελούμενων ( Α.με.Α.) διαμορφώθηκε ως εξής :

Ονοματεπώνυμο Σύνολο Μορίων Σειρά Κατάταξης
Γιαννίρη Μαρία   72 1η
Ξύδα Δέσποινα   70 2η
Μυλωνά Αρετή   62 3η
Κασμάς Μαρκέλλος   52 4ος
Τσίμηλας Αργύρης   50 5ος
Συριώδης Μιχάλης   45 6ος
Ζερβός Νικόλαος   38 7ος

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή ομόφωνα εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία την αποδοχή,   της επιλογής  των ως άνω  Ωφελούμενων  ( Α.με.Α.) , με την σειρά όπως αναγράφεται στον πίνακα κατάταξης .

Η αίτηση του Φραγκάκη Νικολάου απορρίπτεται διότι είναι σε άλλη δομή ( Μαθητής ΕΕΕΕΚ Χίου)

Ακολούθως, η Επιτροπή συνέταξε το παρόν πρακτικό και έλυσε τη Συνεδρίαση της.

Το παρόν πρακτικό εκδόθηκε και υπογράφηκε σε δύο (2) αντίτυπα.

Ο Πρόεδρος:

Παραδείσης Θωμάς

Τα Μέλη:

Καλόγερος Παντελής

Λουφάκη Κέλλη

Κατεβάστε το πρακτικό κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΣΑΜΕΑ