kdif gefyra

Θέσης εργασίας στο Μ.Κ.Δ.Η.Φ. «Η ΓΕΦΥΡΑ» – Ψυχολόγος

Αναλυτική Προκήρυξη θέσης εργασίας στο Μ.Κ.Δ.Η.Φ. «Η ΓΕΦΥΡΑ»

 

του Παγχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία

 

Το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α. «η Γέφυρα» του Π.Σ.Α.με.Α., στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο», Άξονα Προτεραιότητας 2α « Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο « Μικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α. «η Γέφυρα» ττου Π.Σ.Α.με.Α., προκηρύσσει την ακόλουθη θέση εργασίας ορισμένου χρόνου συνάπτοντας σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή ανεξάρτητων υπηρεσιών   :

 

Τίτλος Θέσης

Κωδικός Θέσης

Αριθμός Θέσεων

Ψυχολόγος

03

1

 

      Τα καθήκοντα, τα επαγγελματικά προσόντα και τα κοινωνικά κριτήρια  που απαιτούνται περιγράφονται στο παράρτημα, το οποίο θα  είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα https://amea-chios.gr/ Επίσης η περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να αποστείλουν ως τις 26/9/2023 τα δικαιολογητικά [Βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου, αποδεικτικό εργασιακής εμπειρίας, βεβαίωση ανεργίας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας ΑΣΠΕ,   πιστοποιητικό αναπηρίας), στην ηλεκτρονική διεύθυνση gefyra.psamea@gmail.com, είτε με συστημένη επιστολή, με σφραγίδα ταχυδρομείου, με ευδιάκριτη την καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης, είτε αυτοπροσώπως στη διεύθυνση του Παγχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, Δημοκρατίας 8 82100 Χίος ή στη διεύθυνση του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας «Η ΓΕΦΥΡΑ» του Παγχιακού Συλλόγου ΑμεΑ, στον Οίκο Αγάπης στο Νεχώρι. Στα δικαιολογητικά θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός της θέσης για την οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος (βλ στον πίνακα πιο πάνω).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2271030388.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα I: Περιγραφή των απαιτούμενων επαγγελματικών προσόντων

 

Θέση Απασχόλησης

Ψυχολόγος (κωδ. Θέσης 03)

Επαγγελματικά απαιτούμενα προσόντα

-Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφία Παιδαγωγικής Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ) με ειδίκευση στη Ψυχολογία

-Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Καθήκοντα θέσης

–        Ενασχόληση με δραστηριότητες που βοηθούν τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη και η επανένταξη τους στον κοινωνικό περίγυρο.

–        Ενδυνάμωση και ενίσχυση των δυνατοτήτων τους που θα στοχεύει στην ολιστική ανάπτυξη της προσωπικότητας τους και στην ομαλή συμβίωση τους με το κοινωνικό σύνολο.

–        Δημιουργία ευχάριστου και φιλικού περιβάλλοντος που όλα τα μέλη θα νιώθουν το ίδιο ισότιμα και σημαντικά.

–        Στήριξη, τόσο των ίδιων των ατόμων όσο και των οικογενειών τους για την ευκολότερη αποδοχή τους από το κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη εξέλιξη τους.

 

Παράρτημα II : Κοινωνικά κριτήρια

Η μοριοδότηση των κριτηρίων έχει ως εξής :

Κριτήρια

Ανάλυση κριτηρίων

1.Χρόνος ανεργίας

200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο ως 12 μήνες.

2. Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας

30 μονάδες για κάθε τέκνο

3. Τρίτεκνος ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας

20 μονάδες για κάθε τέκνο

4. Ανήλικα τέκνα

20 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 30 μονάδες για το τρίτο

5. Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας

30 μονάδες για κάθε τέκνο

6. Εμπειρία

5 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και ως 36 μήνες

7. Αναπηρία υποψήφιου με ποσοστό τουλάχιστον 50%

το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 3%

8.Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου

το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 2%

9. Συνέντευξη

Μέτρια, 50 μόρια

Ικανοποιητική 100 μόρια

Άριστη 250 μόρια

 

Σημειώνεται ότι η ειδικότητα Ψυχολόγος θα εργαστεί  με μερική απασχόληση.

 

Αποδεικτικό Εργασιακής Εμπειρίας

 

Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης ( μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) η πιστοποιητικά προϋπηρεσίας.

Θα προηγηθεί συνέντευξη των  υποψηφίων πριν από την πρόσληψη.

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΛΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΣΕΠΤ 2023